Language:

Join us on Facebook Login

Социалната икономика и предприемачество се развиват през последните години като отговор на основните социални потребности, които са били изострени през икономическата криза. Социалните предприятия допринасят за социални иновации, създаването на нови бизнес модели и експлоатацията на неизползвани ресурси.

Въпреки това, носещите конструкции на социалната икономика, като например консултантските услуги, които все още са слабо развити в ЕС, забавят потенциалния растеж на този сектор.

Поради тази причина проектът SESBA има за цел разработването на методология за обучение и консултантски инструментариум, който ще даде възможност на бизнес консултантите, да разширят своите компетенции с цел осигуряване на персонализирани услуги за социалните предприемачи. Така профилът на бизнес консултантите ще стане още по-пазарно ориентиран и ще бъдат осигурени средства за развитието на солидни структури за подкрепа на социалната икономика.

Инструментариумът ще предложи най-добрите методики, които могат да бъдат приложени и пътищата за тяхното успешно изпълнение, които ще бъдат разработени чрез изследване и включването на алтернативни техники, с акцент върху техники за консултиране, като например: групови проекти, индивидуални проекти, нов проект за създаване предприятие, решаване на проблеми, делови игри, драма терапия, себепознанието, учебни действия, виртуална реалност, ролеви игри, учебни кръгове и др.

Изтеглете SESBA Toolkit.